Július 22   Július 22,  Hétfő
header-pic

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


 

 1. Általános rendelkezések

A Szalonnazo.com (a továbbiakban Adatkezelő) médiatartalom-szolgáltatást végez, és kiemelt figyelmet fordít a honlapját látogatók személyes adatainak védelmére, valamint információs önrendelkezési joguk szavatolására. Az Adatkezelő ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit és gyakorlatát, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

Amennyiben Ön honlapunkon keresztül személyes adatokat ad meg, úgy hozzájárul ahhoz, hogy azokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) által előírt elveket.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról és céljáról. Bármilyen további kérdése van az általunk tárolt személyes adatokat illetően, bármilyen információt szeretne megtudni a személyes adatok kezeléséről, kérjük írjon nekünk az: [email protected] e-mail címre.

A tájékoztató során használt alapkifejezések jelentései a következők:

 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

 1. Adatkezelő adatai

Szalonnazo.com, Granada, 18004, Spanyolország, Alhamar utca 35. 1C E-mail: [email protected]

 1. A kezelt adatok köre

3.1. Előfordulhat, hogy a felhasználás során a Felhasználó eszközének (számítógépének, telefonjának stb.) egyes paramétereiről, illetve annak IP-címéről ún. naplóállomány (logfile) készül. A rögzített IP-címeket az Adatkezelő névtelenítve/titkosítva átmenetileg tárolja, de semmilyen olyan egyéb adathoz nem köti, amelynek alapján a Felhasználó személyesen beazonosítható. A napló állományainak értelmezését az Adatkezelő kizárólag statisztikai módszerrel és csak látogatottság-mérési megfontolásból teszi.

3.2. Az Adatkezelő az optimális, egyénre szabott megjelenés érdekében a Felhasználók által használt eszközön ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie lehetővé teszi a szalonnazo.com oldal felhasználói élményének javítását. A cookie-t a felhasználó törölni tudja a saját eszközéről, illetve lehetőség van a böngésző oly módon történő beállítására, hogy az letiltsa a cookie-k alkalmazását. A cookie-k a felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve a cookie-k felhasználó általi törléséig vannak jelen. A sütik típusairól és használatáról az alábbiakban talál bővebb tájékoztatást.

3.3. A weboldal támogatása során a PayPalon/banki átutalásnál megadott adatokat a szalonnazo.com semmilyen formában nem kezeli, azokat a megfelelő pénzintézetek a saját irányelveik szerint kezelik.

3.4. A pénzügyi tranzakciók megtörténtét a pénzitézet a tranzakcióhoz rendelt azonosítóval igazolja. Az adatkezelő az előfizetések nyilvántartásában a felhasználóhoz kapcsolódóan tárolja a banki tranzakció azonosítóját. Ezen azonosító nem tartalmaz semmilyen pénzügyi adatot, visszaélésre lehetőséget nem ad, csupán az utólagos visszakereshetőséget biztosítja. Az utólagos visszakeresés a tranzakció-azonosító alapján a pénzintézet által történhet.

 1. Az Adatkezelés célja

– online tartalomszolgáltatás;

– a Felhasználóval való kapcsolattartás.

Az Adatkezelő az adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérően nem használja fel, csak ha erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez megszerezi annak egyértelmű hozzájárulását, továbbá lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén/ a Felhasználó erre vonatkozó kérésére is törli az Adatfelhasználó. Az adattörlés az adatok felismerhetetlenné tételét jelenti oly módon, hogy azok helyreállítása a továbbiakban nem lesz lehetséges.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat (például IP-címek, e-mail címek) az érintett írásbeli beleegyezése nélkül – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével – harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adja ki. Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban, illetve az adott adatkezelés tekintetében nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is hozzáférhetnek, a weboldalhoz és ezáltal a Felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek esetenként alkalmasak lehetnek azonosításukra. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek például a következők, de nem kizárólagosan csak ezek: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC.. Ezen külső szolgáltatók az esetenként gyűjtött személyes adatokat a saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 1. Az adatok tárolásának időtartama

A Felhasználó által megadott azonosító adatok a látogatottság-mérési elemzések után törlésre kerülnek. Az Adatközlő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és logisztikai szabályokat, intézkedési elveket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy az adatokat csak tisztességesen és törvényesen dolgozza fel, továbbá az adatokat csak a meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.

 1. A Felhasználó jogai

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a Európai Unió 2016. évi 679-es számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) előírásainak megfelelően, személyes adataival kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatják:

– a Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatokról: a Felhasználó bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést a Felhasználó részére;

– a Felhasználó kérheti a kezelt adatok helyesbítését vagy módosítását

– a Felhasználó kérheti a kezelt adatok törlését: a törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

– a Felhasználó kérheti a személyes adatok korlátozását: a Felhasználó jogosult arra, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás kérhető akkor is, ha a Felhasználó álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését. A korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

– a Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen: akkor, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra kerültek. A Felhasználó az ilyen irányú kéréseit írásban, az Adatkezelő [email protected] e-mail címére küldheti el. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

 1. Kommentelési szabályzat

Weboldalunkon Disqus-profillal lehetséges hozzászólásokat (kommenteket) elhelyezni a cikkekhez. A kommentelőkkel szemben alapvető követelmény a kulturált hangnem és mások emberi méltóságának, valamint személyiségi jogainak tiszteletben tartása. Az alábbi tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek, vagyis nem jelennek meg nyilvánosan a cikkek alatt (a moderálás utólag történik):

– a témához érdemben hozzá nem szóló, nem (tárgyszerűen) érvelő, személyeskedő és sértő kommentek;

– agresszív, mások emberi méltóságának, becsületének megsértésére, zaklatásra alkalmas vagy trágár tartalmú megnyilvánulások;

– gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilvánulások, gyűlölködő hozzászólások, különös tekintettel a nemre, fajra, vallási vagy etnikai hovatartozás vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés alapján, beleértve az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólások;

– jogsértő tartalmú hozzászólások;

– más személyre vonatkozó személyes adatok megosztása az érintett személy hozzájárulása nélkül;

– nyílt vagy rejtett reklámot tartalmazó hozzászólások.

 1. Sütik (cookie) kezelése

Ahogy majdnem minden honlap, a szalonnazo.com is használ sütiket.

Mi az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet meglátogat. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a Felhasználó számára.

Milyen sütiket használunk és mire?  A szalonnazo.com a sütiket a következő célokból használja:

 • A weboldal fejlesztése;
 • A Felhasználó böngészésének megkönnyítése a weboldalon, a zökkenőmentes felhasználói élmény biztosítása;
 • Információk gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy a böngészés során a Felhasználók hogyan (pontosan mit böngésznek, mennyi ideig) használják a weboldalt;
 • A Felhasználók megkülönböztetése, azonosítása, a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követése a tartalom folyamatos optimalizálása érdekében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a Felhasználók böngészhessék a weboldalt, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag a Felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Teljesítményt biztosító sütik

Ezek azok a sütik, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával. Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson IDE. (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

A Felhasználókat megkülönböztető, azonosító sütik

Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a böngészési tevékenységekhez (a honlap látogatásához használt eszköz-böngésző pároshoz tartozó) egyedi azonosítót rendeljünk. Az azonosító alapján a Felhasználó személyét nem tudjuk beazonosítani, de – külön adatkezelési hozzájárulás alapján – a sütikben rögzített adatok az ügyfélhez rendelhetőek.

A sütik ellenőrzése és kikapcsolása

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának megváltoztatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak azok automatikus elfogadásának megakadályozása érdekében. Minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal rendeltetésszerű használatának biztosítása, a cookie-k kikapcsolása vagy törlése által előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.